CMD e-Learning

Publikuar me 18-5-2013

CMD e-Learning - paraqet një teknologji të avancuar të komunikimit midis universitetit dhe studentëve. Ky software mundëson mësimin në distancë, mundëson komunikimin midis profesorëve e studentëve, transmetimi direkt të ligjeratave, kuizet etj.

Në fakt Cmd e-learning është një universitet virtual.
Cmd e-Learning përfshinë këto module:

-Shfrytëzuesit apo studentët (të dhënat e tyre, pasqyrë e shkurtër mbi ata)
-Lëndët apo kurset 
-Semestrin dhe pagesat
-Postimi i ligjëratat
-Provimet, testet apo kuizet dhe gjenerimi automatik I rezultateve
-Korrospodencat mes universitetit dhe studentit
-Publikimi rezultateve, shpalljeve dhe njoftimeve
-Forumi (inkurarajon studentët të diskutojnë për çështje të ndryshme apo një problem të caktuar)
-Raporte të ndryshme